EMÜLSİYON KIRICI KİMYASAL MAL ALIM İŞİ

16.07.2020 11:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1    İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1    - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.1.1    Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2    Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2    - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3    - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4    - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5      -İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6    Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.
4.2    Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İstekliler, İş Deneyim belgesi veya Yetkili Satıcılığı veya İmalatçılığı Gösteren  belgelerinden birini teklif zarfında sunacaktır.
4.3     Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler
b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
d) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
İstekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik etmelidir.
4.3.1    İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş  yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
4.4    Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kimyasal Madde Satışı Yapmış Olmak.
4.5    İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.
Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a)    İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinden ihale tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Yükleniciden malzemenin teknik şartnameye uygunluğunu kontrol etmek için en az 225 kg numune talep edecektir.
b)     Firma yetkilileri ve Gemi Arıtma Tesisi Kimyagerleri nezaretinde Emülsiyon kırıcılardan ve emülsiyon kırıcının uygulanacağı atıktan numune alınarak laboratuvar ortamında deneysel çalışma yapılacaktır.
c)    Yapılan çalışmalar sonucunda kimyagerler tarafından olumlu rapor verildiği takdirde emülsiyon kırıcı kimyasalı sahadaki atıkta denenecektir.
ç)    Yüklenici firma yetkilisi ve Gemi Atıkları Arıtma Tesisi kimyagerleri nezaretinde emülsiyon kırıcıdan 225 kg’lık numune saha ortamından atıklara uygulanacaktır.
d)  Sahadaki uygulamada emülsiyon kırıcı dozaj oranı maksimum 1000 ppm olacaktır.
e)  Emülsiyon kırıcı serbest suyu alınmış bünyesinde %30-%80 su ihtiva eden emülsiye olmuş petrol ve petrol türevi atığa uygulanama sonucu oluşan yağ fazındaki su oranı %10’un altına düşürülecektir. Bu işlem maksimum 5 saat içerisinde tamamlanacaktır.
f)  Yapılan uygulama sonucunda Gemi Atıkları Arıtma Tesisi kimyagerleri uygun görülmesi halinde emülsiyon kırıcı kimyasalı idare tarafından kabul edilecektir. Olumsuz rapor çıkması halinde emülsiyon kırıcılar reddedilecektir.
g)  Uygulanan numune olumsuz çıkması halinde 225 kg’lık numune için firma idareden herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
h)   Yüklenici her alımda kimyasalın laboratuvar analizini idareye teslim edecektir.
i)   İdare kimyasalın laboratuvar analizini kontrol ettikten sonra teslimi onaylayacaktır.
j)  İdare gerek gördüğü takdirde kimyasaldan numune alıp akredite bir laboratuvara analiz yaptıracaktır. Alınan numunenin şahit numunesi de alınıp yedek olarak saklanacaktır.
k)  Teknik şartnameye uygun olmayan numune sunan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
6-  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten/İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresinden] satın alınabilir..
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını İdareden satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini,  her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan)  takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif  verilemez.    
13- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İHALE DÖKÜMANI İNDİR
Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa