Evsel Atıklarınıza Neler Oluyor?

Kentleşmenin bir neticesi olarak yerleşim yerleri gittikçe büyümekte ve şehrin her bir yerinden toplanan katı atıkların doğrudan depo sahasına getirilmesi oldukça maliyetli ve zaman alıcı bir işlem olmaktadır. İstanbul’da maliyetin düşürülmesi ve zamandan kazanılması için aktarma merkezleri kavramı ortaya çıkmıştır.

Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları gerek atık hacmini gerekse de atık kompozisyonunu çeşitlendirerek kontrol ve yönetimini zorlaştırmaktadır. Katı atıkların oluşturduğu kirlilik ile buna bağlı mevcut ve potansiyel riskleri boyutunun her geçen gün artması, doğal kaynakların azalması ekonomik ve diğer nedenlerle çağımızda katı atık yönetimi gittikçe önem kazanmakta ve karmaşıklaşmaktadır. Bu nedenle atık oluşumundan nihai bertarafa kadar bütün kademeleri içine alan entegre bir katı atık yönetiminin unsurları ve bunların birbirleri ile ilişkilerinin çok iyi bilinmesi zorunludur.

Atık yönetimi; atık yönetimi sistemi içinde oluşan atıkların bertaraf edilmesinde çevreye ve ekonomiye olan etkilerinin en aza indirilmesini amaçlar. Bu amaca ulaşmanın en kısa yolu ise doğal olarak atık miktarının azaltılmasıdır. Entegre atık yönetimi, belli bir atık yönetimi hedefine yönelik olarak gerekli uygun yöntem, teknoloji ve yönetim programlarının seçilmesi ve uygulanması olarak tanımlanabilir. Entegre atık yönetimi aynı zamanda ilgili yasal mevzuatta öngörülen hususların sağlanmasını da kapsar. Günümüzde entegre atık yönetiminin hiyerarşisine bakıldığında:

1- Atık önleme
2- Atık azaltma
3- Yeniden kullanım
4- Geri dönüşüm
5- Geri kazanım
6- Nihai Bertaraf

Adımlardan oluştuğu görülmektedir.

Videolar

Fotoğraflar